ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
12.12.18
ΕΛΛ   ΕΝG   РУС  
Ειδήσεις / Δημοσιεύσεις    
Αρχική Σελίδα : Ειδήσεις / Δημοσιεύσεις : 
 
2018
    
2016
    
2015
    
2014
    
2013
    
2012
    
2011
    
2010
    
2009
    
2008
    
2007
    
2006
    

____________________________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση
Για την ολοκλήρωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

______________________________________________________________________

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 8 μετόχων εκπροσωπούντων 24.342.785 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 36,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 29η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πεντέλη Αττικής, Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσίων, οδός Σισμανογλείου 22, έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο πρώτο και μοναδικό θέμα, σύμφωνα με διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, έχουν ως ακολούθως:

 

Θέμα μόνο:  Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’, Άρθρου 2, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα της Εταιρείας).

 

Ενεκρίθησαν από τη Γενική Συνέλευση οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’, Άρθρου 2, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα της Εταιρείας), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

        Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεντέλης Αττικής. Από 1ης Ιανουαρίου 1997 εώς και 29ης Δεκεμβρίου 2016 ήταν ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Από της συστάσεώς της και μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1996 έδρα της Εταιρείας ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση επί του μόνου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.342.785 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 36,37 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.342.785 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 24.342.785 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Η Γενική Συνέλευση ορίζει υπεύθυνο το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί με απόφασή του σε κάθε απαιτούμενη από τον Κανονισμό του Χ.Α. ενέργεια για την ολοκλήρωση της απόφασης. 

 

Πεντέλη Αττικής, 29 Δεκεμβρίου 2016
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ