ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ    ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
21.01.19
ΕΛΛ   ΕΝG   РУС  
Ειδήσεις / Δημοσιεύσεις    
Αρχική Σελίδα : Ειδήσεις / Δημοσιεύσεις : 
 
2018
    
2016
    
2015
    
2014
    
2013
    
2012
    
2011
    
2010
    
2009
    
2008
    
2007
    
2006
    
Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E., κάτοχοι κοινών μετοχών, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πεντέλης, Δημοτική Ενότητα Μελισσίων (οδός Σισμανογλείου αριθμ. 22, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής θέματος της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα ημερησίας διατάξεως
 
Θέμα μόνο:          Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Για την λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση
·       Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί του ως άνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας κατά την α’ επαναληπτική συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί του παραπάνω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο ως άνω τόπο. Κατά τις ως άνω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, για την λήψη απόφασης αρκεί να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων
Οι ως άνω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Πεντέλης, Δημοτική Ενότητα Μελισσίων (οδός Σισμανογλείου αριθμ. 22, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων).
Νεότερη πρόσκληση για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, το θέμα δε της Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι το ανωτέρω αναφερόμενο.
 Σύμφωνα με τα άρθρα 26 §2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:
·       Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Ειδικότερα την 27η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 1ης Ιουνίου 2018. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με το αρχείο του Σ.Α.Τ.. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αντίστοιχης Ημερομηνίας Καταγραφής και της οικείας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Για την Α΄ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11ης Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 12η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
 
Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25ης Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.  
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.
 
·       Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.
Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα / Μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτών. Μέτοχος, που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). To έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Πεντέλης, Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, επί της οδού Σισμανογλείου αριθμ. 22, Περιφέρεια Αττικής (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της (αρχικής ως και κάθε επαναληπτικής) έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α)  Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν.
β)  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
γ)  Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
δ)  Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (γ).
Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση δια ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικά μέσα ή δι αλληλογραφίας) ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.
·       Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων.
(α) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
(β) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση, η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα, που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.
(γ) Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές αυτής, ως και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
(δ) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
·       Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.
Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, το σχέδιο αποφάσεως επί του θέματος της Ημερησίας Διατάξεως και γενικώς κάθε στοιχείο του άρθρου 27 §3 κ.ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Πεντέλης, Δημοτική Ενότητα Μελισσίων επί της οδού Σισμανογλείου αριθμ. 22, περιφέρεια Αττικής (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 80.97.100) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.michaniki.gr). Η Πρόσκληση συνοδεύεται από το έγγραφο Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, το Σχέδιο Αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και την Δήλωση - Εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2018
   Το Διοικητικό Συμβούλιο